Reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, na sledeće načine: usmeno, telefonskim putem, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu računa ili drugog dokaza o kupovini na uvid (kopija fiskalnog računa, slip, izvod iz banke i slično).

Obrazac za oudustanak od kupovine i reklamacije

SAOBRAZNOST – reklamacija

Firma Web e-Trgovina Pirot je u obavezi da isporuci robu koja je saobrazna ugovoru.

Web e-Trgovina Pirot snosi odgovornost za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošaca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošaca, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošaca. Troškove snosi naša firma Web e-Trgovina Pirot koji su neophodni.

Web e-Trgovina Pirot po ugovoru, o svom trošku popravlja neispravan poizvod i nedostatatke kupljenog proizvoda. U slucaju da proizvod ne može da se poravi, Web e-Trgovina Pirot ce zameniti proizvod novim ili vratiti novac potrošaču. Ugovor je validan od datuma prodaje uredjaja, tj danom izdavanja elektronskog ili običnog racuna. Za popravku Kupac gubi svako pravo (zamenu, povrat novca I sl.) ako se kvar izazove neadekvatnim rukovanjem potrošača, bude vidno oštećen ili polomljen ili ako je sam potrošač vršio popravke a pritom nije obavestio našu firmu. Prilikom isporuke firma Web e-Trgovina Pirot je u obavezi da testira proizvod pre slanja, takođe je i kupac je dužan da prilikom preuzimanja istog pakete proveri da li nema neka oštećenja i ako ih bude bilo da obavesti prodavca kao bi paket zamenili za novi proizvod ili našli neki drugi vid rešenja.

Web e-Trgovina Pirot izdaje garantni list od dve godine od datuma preuzimnja paketa.

Postupak reklamacije:

  • Kupac obaveštava našu firmu Web e-Trgovina Pirot da ima reklamaciju na proizvod radi ostvarivanja prava po ugovoru saobraznosti, na našu mail adresu [email protected] ili na kontakt telefon koji je naveden na portalu. Za reklamaciju je zaduzeno zaposleno lice ili vlasnik firme Web e-Trgovina Pirot.

Obaveza potrošača ili kupca je da prilikom reklamacije priloži račun, ili kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu, reklamacioni zahtev-formular ili bilo kakav dokaz da je proizvod kupljen kod nas, kao i da pošalje neipravan uređaj na adresu firme koja je navedena na računu ili ugovoru.

Po prijemu paketa za reklamaciju, naša firma Web e-Trgovina Pirot će proveriti neispravan uređaj i da li je reklamacija osnovana i u zavisnosti od toga će je prihvatiti ili odbiti a u zakonskim rokovima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

Naša firma Web e-Trgovina Pirot je dužna da vodi evidenciju svih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac je dužan da obavesti potrošača pisanim ili elektronskim putem i potvrdi prijem reklamacije.

 

Firma Web e-Trgovina Pirot je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem javi potrošaču na o ishodu za traženu reklamaciju. Odgovor na reklamaciju kupca ili potrošača treba da sadrži odgovor da li se prihvata reklamacija ili ne, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za reklamaciju ne može da bude duži od 30 dana za tehničku robu , od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz drugih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da obavesti kupca i dati precizan datum za rešavanje problema, a usaglasenost mora da bude sa obe stranke u ovam slučaju prodava I kupca koji podnosi reklamaciju. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Troškove za reklamciju koji su neophodni da bi roba bila ispravna, servisirana ili slično snosi naša firma Web e-Trgovina Pirot.

 

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Nakon završetka zakonskog roka saobraznosti tehničke robe (dve godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju potrošač snosi sve troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.
Web e-Trgovina Pirot će rado pomoći svojim kupcima kako bi kvar bio rešen posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

 

Pravo na vansudsko rešavanje sporova

Član 151. Zakona o zaštiti potrošača

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

 

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi

zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za

stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.